Privacy beleid

 Privacy beleid Stichting Fantastike
(vastgesteld bestuursvergadering 11-9-2018)

Fantastike gebruikt persoonsgegevens op website (kunstenaars, bestuur en werkgroep leden) openbaar en niet openbaar: in een besloten groep facebook, email naar elkaar, email van persberichten in een netwerk van geïnteresseerden.
Fantastike hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar vrijwilligers, atelierleden en geïnteresseerden en we gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. In dit document geven wij informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Dit om de privacy van betrokkenen te waarborgen.
Stichting Fantastike houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Verwerking van persoonsgegevens van atelierleden 

Fantastike vraagt atelierleden zich aan te melden na kennismaking. Dat gebeurt via persoonlijk contact of een emailbericht. Het gaat daarbij om voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en mailadres. Tevens zijn kandidaat-atelierleden en atelierleden geïnformeerd over de besloten facebookgroep en de wijze waarop zij een uitnodiging ontvangen voor vergaderingen, atelierbijeenkomsten of activiteiten. Atelierleden wordt gevraagd hun aanwezigheid in het atelier te registreren en of ze bereid zijn vrijwilligerswerk te doen voor Fantastike.
De informatie wordt niet gedeeld met derden, noch gebruikt voor andere doeleinden. De informatie wordt alleen gebruikt voor de interne ledenadministratie, onderlinge informatie-uitwisseling en het versturen van uitnodigingen en verslagen voor vergaderingen/bijeenkomsten en mededelingen.
Informatie van de leden wordt verwijderd bij beëindiging van lidmaatschap uit de administratie.
De verantwoordelijkheid voor het beheer van de gegevens ligt bij het bestuur van de stichting. 

Rechten omtrent de gegevens 

Leden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de stichting van hen heeft ontvangen. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel hiervan). 

Foto en film 

Foto’s, video-opnamen en informatie wordt gemaakt voor publicatie op de website of in de besloten groep van facebook. Aan de aanwezigen wordt vooraf gevraagd of zij bezwaar hebben tegen publicatie. Van degenen die bezwaar maken wordt geen beeldmateriaal gepubliceerd. Ook kunnen leden achteraf bezwaar maken tegen het gebruik van het beeldmateriaal voor de website of andere door de coöperatie te verspreiden communicatiemiddelen.
Informatie op de website over atelierleden en hun kunstwerken is met hun toestemming geproduceerd en geplaatst. Atelierleden hebben recht op rectificatie of verwijdering van deze informatie.